Cô và cháu đang hoạt động.

Dấu * là phần không được để trống